| ARHITEKTURNI STUDIO PROATELJE

Storitve

Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

Želje naročnika, scenarij delovanja objekta, funkcionalnost objekta, vedute na parceli, idejno zasnovo vam pošljemo po email-u in vi se lahko z ustrezno GRAPHISOFT aplikacijo sprehajate po objektu na vašem računalniku, tablici ali pametnem telefonu.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenje-dajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenje-dajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI)

Načrti DGD v večjem merilu 1:50 s podrobnejšim opisom gradnje, shemo oken, detajli, popisom gradbeno-obrtniških del z namenom iskanj ponudb izvajalcev gradnje.

Projektno dokumentacijo izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.

Vaš partner pri izgradnji

Izberi pravo rešitev

PROATELJE

Podjetje za pojektiranje in inženiring, d.o.o.

Prešernova 14a
5270 Ajdovščina
Slovenija